Дейности по проекта:

1. Научно методично ръководство и създаване на Специализирана програма за докторантите и младите учени

Създаване на оптимални условия за овладяване на нови знания, практически опит и усвояване на най-модерните техники в областта на материалознанието, минералогията и кристалографията.

Предвижда се осъществяване на научно методично ръководство на научно-изследователската работа и обучение на докторантите и младите учени.
Ще се проведе специализирана програма за обучение. Участниците в целевите групи ще изслушат курсове лекции от изтъкнати учени:
• Разработване на учебни планове, учебни програми и материали за обучение
Обучение с продължителност на всеки лекционен курс в „Специализираната програма” от 30 учебни часа
• Практически занятия – 30 учебни часа

• Всеки лекционен курс завършва със семинар - събеседване на лектора с участниците.
Бързото развитие на науката води до силно изразена специализация на различните направления и съответно на техниките и методиките, използвани от групите, работещи в тях. Липсата на средства за организиране на общи практически и теоретични занятия свежда познанията и уменията на докторантите и младите учени до тесния набор методи, които научават от преките си ръководители и близки колеги.

2. Подпомагане на научните изследвания на докторантите, пост-докторантите и младите учени

Да се подпомогне пряката експериментална работа на целевите групи чрез предоставяне на допълнителни средства за нейното провеждане.

За участниците в проекта ще се предоставят средства за закупуване за всички членове на целевата група материали и консумативи за работа (приложен е опис към бюджетното предложение).
Експерименталната изследователска работа е основната дейност на докторантите и младите учени в областта на материалознанието, минералогията и кристалографията. По своя характер тя изисква сериозни, дълготрайни инвестиции в апаратура и значителни количества консумативи, необходими на всяка стъпка в лабораторията.

3. Насърчаване на академичната мобилност

Стимулиране на мобилността на участниците в проекта, за да бъде възможно представянето на получените научни резултати пред международната научна общност и създаването на условия за установяване на контакти и взаимодействие с техни чуждестранни колеги от научни и бизнес организации.

Настоящият проект предвижда финансирането на участие в международни програми, конференции, практически курсове и работни срещи. Общо за целия период на проектното предложение е предвидено заплащането на разходи за командировки по една на член от целева група в чужбина и по две в България. С цел методично ръководство е предвидено участие и на ръководители на докторанти и млади учени.
Създаването на лични контакти с учени от други страни и с различни специалности е необходима предпоставка за спечелване и реализация на големи международни проекти. Не по-малко важна е възможността за представянето на готовия научен продукт пред заинтересовани научни и бизнес организации. Поради голямото разнообразие от тясно специализирани научни събития в областта на материалознанието изборът на конкретен научен форум, на който ще участва всеки представител на целевата група, е личен и е съобразен с принципа на децентрализация.

4. Повишаване на конкурентоспособността на целевата група

Повишаване квалификацията на докторантите и младите учени посредством посещаването от тях на курсове по чужд език, нужните им софтуерни програми и семинари по изграждане на умения за осигуряване финансирането на научни изследвания.

  • Всяка година ще се организират лекции за запознаване на докторантите, младите учени и постдокторантите с възможностите и начините за кандидатстване за финансиране на научни проекти.
  •  На докторантите и младите учени ще се осигурят средства в рамките на 360 лв./човек с цел заплащане на външна организация за посещение на езиков курс.

Ползването на чужд език, и компютърната подготовка са умения които винаги могат да се подобрят и несъмнено са фактори за успешното изграждане на един учен. Друг фактор е умението на научния работник да осигури средства за изследванията си.

5. Публикации на научните резултати и подготовката на дисертации

1. Осигуряване на научна и методична помощ за публикуване на резултати в научни списания.
2. Подпомагане подготовката за защита на дисертационен труд.

Покриване на разходите по отпечатване на материалите и организацията по защитата в размер на 600 лв.
Разходите са предвидени както за заплащане на такси към издателствата на научните списания, така и за подготовка на самия ръкопис. Средствата, необходими за това често са трудно достъпни, особено за младите изследователи.
Когато експерименталната работа е приключена и систематизирана, е необходимо нейното публикуване, отпечатването на автореферати и всички съпътстващи материали, организирането и провеждането на публичната защита. Средствата, необходими за това са значителни на базата на ниските доходи на докторанта.

6. Подобряване на социалния статус на участниците в целевата група

Да се създаде възможност и мотивация младите учени да продължат професионалното си развитие в областта на науката в България.

Настоящият проект предвижда допълнително възнаграждение на членовете на целевата група.
Непропорционалността на необходимите усилия спрямо възнаграждението е причина за прекъсване на научната кариера в България и/или за напускане на страната от голям брой подготвени млади хора. Това е причина за рязко намаление на възможностите и конкурентноспособността на българската наука, доколкото младите хора са основният изпълнителен компонент в нея.

7. Осигуряване на достъп до специализирана литература

Осигуряване финансирането на абонамент до специализирана литература и ползване на съществуващи бази данни.

По проекта ще се плати достъп до три интернет бази данни, специализирани в минералогията и кристалографията. Финансирането ще е в размер на около 3000 лв. на година.
Достъпа до информация е основен благоприятстващ фактор за развитието на науката. За съжаление все още публикуваната във водещи научни издания, информация не е свободно достъпна за читателите, а изисква абонамент.


 

Организации участващи в проекта

Институт по минералогия и кристалография „Академик Иван Костов” - БАН

 

Катедра „Органична химия” към Факултет по Химия и Фармация на Софийски Университет „Свети Климент Охридски” (ФХФ-СУ)

 

Новини

от 26 ноември 2013 ИМК -БАН

Раздаване на  компютри на  участниците в Целевата група на  проекта  (Дейност 4)


виж още ...