Документи

1. Шаблон - Индивидуална учебна програма/план за участник в целевата група

Учебната програма/план е индикативна и може да бъде променяна според целите на проекта Учебната програма/план е индикативна и може да бъде променяна според целите на проекта

2. Шаблон - Анкетна карта и  указания за попълването й

3. Автобиография на участник в целевата група

http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions

Посочването на източника на финансирането, както и логото на програмата, върху всички издадени документи (сертификати, плакати, банери и др.), закупени ДМА, научни публикации, доклади и постери от различни форуми с включване на елементите, изисквани от чл. 9 от Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006 от 8.12.2006 г.е задължително.

p.s. за постерите е желателно общата големина на двете лога да заемат не по-малко от 10% от постер

ШАБЛОНИ на административни форми и документи

1. Шаблон - Индивидуална учебна програма/план за участник в целевата група

Учебната програма/план е индикативна и може да бъде променяна според целите на проекта Учебната програма/план е индикативна и може да бъде променяна според целите на проекта


Шаблон - OТЧЕТЕН ДОКЛАД от физическо лице, член на екипа за организация и управление на проекта

+

Шаблон ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ръководител на проекта, счетоводител, технически секретар, ккоординатор ( за пълнота трябва да се попълнат xls и doc шаблони )


Шаблон - OТЧЕТЕН ДОКЛАД от физическо лице, наето за изпълнението на проекта

+

Шаблон - ДДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА РАБОТА от Ръководител на дейност/участник в проекта


 Шаблон - ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК (месечен) за всяка дейност и всеки участник (timesheet)

Шаблон - Заявка и Отчет командировка (три документа: Доклад за проведена командировка, Заявление за командировка в страната, Заявление за командировка в чужбина  )

Шаблон - ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК (за семинар/ конференция/обучение)/a>

Шаблон - Анкетна карта и  указания за попълването й

Новиниpan>

1
от 26 ноември 2013 ИМК -БАН

Раздаване на  компютри на  участниците в Целевата група на  проекта  (Дейност 4)


виж още ...