Полезни връзки:

 

Европейски социален фонд

Българска Академия на науките

Софииски Университет

Министерството на Образованието, Младежта и Науката

Фонд Научни изследвания

7th EU-Framework Programme for Research and Technological Development (FP7)

Българско минералогическо дружество (БМД) 

Българско кристалографско дружество (БКД) 

Българско геологическо дружество 

International Mineralogical Association (IMA) 

European Mineralogical Union (EMU) 

International Union of Crystallography (IUCr) 

International Union of Geological Sciences (IUGS) 

International Association on the Genesis of Ore Deposits (IAGOG) 

International Natural Zeolite Association (INZA)

 

 

 


 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”

Организации участващи в проекта

Институт по минералогия и кристалография „Академик Иван Костов” - БАН

 

Катедра „Органична химия” към Факултет по Химия и Фармация на Софийски Университет „Свети Климент Охридски” (ФХФ-СУ)

 

Новини

от 26 ноември 2013 ИМК -БАН

Раздаване на  компютри на  участниците в Целевата група на  проекта  (Дейност 4)
виж още ...