Обяви по проекта: Подкрепа за развитието и реализацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на материалознанието, минералогията и кристалографията

 

Актуални обяви

Няма

 

 

Приключили

1. ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИ

27.07.2013 г. свали "Заявление за участие"


Набират се нови участници в целевата група на проект BG051РО001-3.3.06-0027. За участие се канят докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени от ИMK-БАН и ФХФ-СУ, които имат интереси в областта на материалознанието, материалознанието, минералогията и кристалографията, вкл. създаването на нови материали.

Кандидатите трябва да отговорят на следните условия:

Докторанти (зачислени на редовна, задочна или свободна докторантура).
Постдокторанти (до 5 години след придобиването на образователната и научна степен «доктор»).
Млади учени (до 10 години след придобиването на образователно-квалификационната степен «магистър»).

Кандидатите за участие в договора трябва да подадат следните документи:
Заявление за участие в договора на бланка на договора;
Копие на заповед за зачисляване за докторантите или копие от трудов договор за останалите участници;
Копие на диплома за последната степен на завършено образование.

Необходимите документи се приемат от 10:00 до 12:00 и от 14:00 до 17:00 часа в работните дни в канцеларията на Институт по минералогия и кристалография „Академик Иван Костов” - БАН, ул. «Акад. Г. Бончев», бл. 107 на БАН.
Краен срок* за подаване на документите: 08.08.2013 г.

На 01.08.2013 г.  ще се проведе семинар за разяснение на възможностите и задълженията на участниците в договора.

свали "Заявление за участие"

2. Процедура-  9022906 (връзка АОП) протокол

 


 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”

Организации участващи в проекта

Институт по минералогия и кристалография „Академик Иван Костов” - БАН

 

Катедра „Органична химия” към Факултет по Химия и Фармация на Софийски Университет „Свети Климент Охридски” (ФХФ-СУ)

 

Новини

от 26 ноември 2013 ИМК -БАН

Раздаване на  компютри на  участниците в Целевата група на  проекта  (Дейност 4)

 
виж още ...