Цел на проекта:

Обща цел: Подпомагане на развитието и реализацията на докторанти, постдокторанти и млади учени с интереси в областта на материалознанието, минералогията и кристалографията, повишаване качеството на научните изследвания и подобряване на условията за тяхната реализация. Увеличаване на приноса на тези учени в изграждане на икономика, основана на знанието.

Специфични цели:

  • Подобряване качеството на академичния състав, работещ в областта на материалознанието, минералогията и кристалографията;

  • Подобряване на материалните условия и инфраструктурата за работа на младите учени, достъп до база данни, специализирани издания, консултации с водещи учени;

  • Мотивация на млади хора да се занимават с наука и да се акумулира човешки потенциал за решаване на научни задачи в помощ на икономиката и обществото.

Продължителност на проекта: юли 2013 - юни 2015

Брой лица в целевата група: 18

Териториален обхват: Община: Слатина; Град: София;
България и страни членки на Европейския съюз

Организации участващи в проекта:

Институт по минералогия и кристалография „Академик Иван Костов” - БАН

 

Катедра „Органична химия” към Факултет по Химия и Фармация на Софийски Университет „Свети Климент Охридски” (ФХФ-СУ)

 

Новини

от 26 ноември 2013 ИМК -БАН

Раздаване на  компютри на  участниците в Целевата група на  проекта  (Дейност 4)


виж още ...