Галерия:

| Срещи на уастниците | Лекции и курсове | К онференци, симпозиуми и др. |

Срещи на уастниците16.09.2013

Заедно с ръководителя на договор BG051PO001-3.3.06-0027 по ОП РЧР доц. Росица Петрова, имаме удоволствието да Ви поканим на семинар, на който подробно ще разясним дейностите и бюджета по договора.

Снимки от срещата:

Free Flash Banner Creator Software by cu3ox.com v1.8

01.08.2013

 

На 1.08.2013 се проведе среща с докторанти, млади учени и пост-докторанти от ИМК и ФХФ-СУ за да представяне начинът по който могат да кандидастват за участие в дейностите по проекта.

  Снимки от срещата: 1  2  3  4

Презентация на ръководителя на договора доц. д-р Росица Петрова Николова

 

Лекции и курсове

1. Инфрачервена спектроскопия

Курс по  "Инфрачервена спектроскопия" от 25 ноември 2013,
лектор
: доц. д-р  Юри Кълвачев

Снимки от курса : 1 2 3 4 5 6

Участници : http://doodle.com/afra5qvczutdz5v6#

 

Участие на конференци, симпозиуми в България

    Постерни презентации

    Лекции

 

Участие на международни конференци, симпозиуми

    Постерни презентации

    Лекции


 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”

Организации участващи в проекта

Институт по минералогия и кристалография „Академик Иван Костов” - БАН

 

Катедра „Органична химия” към Факултет по Химия и Фармация на Софийски Университет „Свети Климент Охридски” (ФХФ-СУ)

 

Новини

от 26 ноември 2013 ИМК -БАН

Раздаване на  компютри на  участниците в Целевата група на  проекта  (Дейност 4)

 
виж още ...